...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Saturday, July 20, 2013

You raise me up 你鼓舞了我


Một buổi chiều bên hồ Nhật Nguyệt, Taiwan
台灣南投縣魚池鄉日月村日月潭

Đài Loan, huyện Nam Đầu,  Làng Ngư Trì, thôn Nhật Nguyệt, Nhật nguyệt đàm


You Raise Me Up (你鼓舞了我)
By Josh Groban

When I am down and, oh my soul, so weary;
當我失落的時候,噢,我的靈魂,感到多麼的疲倦;
When troubles come and my heart burdened be;
當有困難時,我的心背負著重擔,
Then, I am still and wait here in the silence,
然後,我會在寂靜中等待,
Until you come and sit a while with me.
直到你的到來,並與我小坐片刻。

You raise me up, so I can stand on mountains;
你鼓舞了我,所以我能站在群山頂端;
You raise me up, to walk on stormy seas;
你鼓舞了我,讓我能走過狂風暴雨的海;
I am strong, when I am on your shoulders;
當我靠在你的肩上時,我是堅強的;
You raise me up… To more than I can be.
你鼓舞了我...讓我能超越自己。

You raise me up, so I can stand on mountains;
你鼓舞了我,所以我能站在群山頂端;
You raise me up, to walk on stormy seas;
你鼓舞了我,讓我能走過狂風暴雨的海;
I am strong, when I am on your shoulders;
當我靠在你的肩上時,我是堅強的;
You raise me up… To more than I can be.
你鼓舞了我...讓我能超越自己。

There is no life – no life without its hunger;
沒有一個生命 -- 沒有生命是沒有渴求的;
Each restless heart beats so imperfectly;
繹動的心不安地跳動著;
But when you come and I am filled with wonder,
但是當你來臨的時候,我充滿了驚喜,
Sometimes, I think I glimpse eternity.
有時候,我覺得我看到了永恆。

You raise me up, so I can stand on mountains;
你鼓舞了我,所以我能站在群山頂端;
You raise me up, to walk on stormy seas;
你鼓舞了我,讓我能走過狂風暴雨的海;
I am strong, when I am on your shoulders;
當我靠在你的肩上時,我是堅強的;
You raise me up… To more than I can be.
你鼓舞了我...讓我能超越自己。

You raise me up, so I can stand on mountains;
你鼓舞了我,所以我能站在群山頂端;
You raise me up, to walk on stormy seas;
你鼓舞了我,讓我能走過狂風暴雨的海;
I am strong, when I am on your shoulders;
當我靠在你的肩上時,我是堅強的;
You raise me up… To more than I can be.
你鼓舞了我... 讓我能超越自己。

--> Read more..

Wednesday, July 3, 2013

Tháng bảy mưa
Tháng bảy trời lại đổ mưa
Ngồi đây lại nhớ năm xưa trở trời
Mưa ngâu ướt cả nửa đời
Mà dù che chẳng tròn đời của em ..


Mưa rơi ướt cả tóc mềm
Tim anh rơi rụng bên thềm em đi..TTM
PP. 03/07/2013
--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter